FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दर रेट उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा_श्री सम्बन्धित सबै_२०७९_०३_०६

दर रेट उपलब्ध गराई दिने बारे_श्री सम्बन्धित सबै_२०७९_०३_०३

बोलपत्र आव्हानको Bid Document संसोधन सम्बन्धमा प्रकाशित मिति २०७९_०२_१६

बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रमको प्रस्तावकहरुले सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना_२०७९_०२_१३