FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु ।

संस्था दर्ता सिफारिस सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

  • निवेदन, प्रस्तावित संस्था खोल्न भएको भेलाको निर्णय,
  • प्रमाणित मस्यौदा विधान,
  • अख्तियारी प्रदान भएको निर्णय,
  • पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि
  • निवेदनको प्रकृति अनुसार आवश्यक कागजातको फोटोकपी

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् ।

  • २ प्रति नागरिकताको फारम कालो मसिले भरि पुरुष भएमा टोपी लगाई दुवै कान देखिने अटो साईजको फोटो टाँस गरी
  • सनाखत गर्न जाने व्यक्तिको नागरिकता (तीनपुस्ते नाता खुलेको), जन्म दर्ता
  • वसाईसराई दर्ता, अस्थायी निस्सा
  • आवश्यकतानुसार जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको फोटोकपी ।